โรงเรียนบ้านปากข้าวสารฯ ได้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโรงเรียนภายใต้โครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมบริหารโรงเรียนอย่างยั่งยืนและมีคุณภาพทั้งองค์กร ปีงบประมาณ 2560

วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2

Read more

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ (มาตรา 44)

นายธันวา ดีช่วย ผอ.ส

Read more