ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ของโรงเรียนวัดโนนสภารามฯ

7 กุมภาพันธ์ 2560 นา

Read more