มอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 ที่จบการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 และมอบรางวัลเด็กดีศรีอนุบาลเสาไห้

ผอ.สุพัน สวัสดิผล ผู

Read more