ขอขอบคุณ คุณครูปราณี สังข์นาค ที่เสียสละเวลา มาสอนเด็กๆ ที่จะขึ้นชั้นป.1 และ ป.2 โรงเรียนวัดส้มป่อย เพื่อเตรียมการอ่านออกเขียนได้ ในปีการศึกษา 2560

ขอขอบคุณ คุณครูปราณี

Read more

นายธันวา ดีช่วย ผอ.สพป.สระบุรี เขต 1 นำทีมเจ้าหน้าที่ร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

นายธันวา ดีช่วย ผอ.ส

Read more

บรรยายเรื่องการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง) พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ สพม.๔๐ จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่แ

Read more

กลุ่มโรงเรียนเอกชนจังหวัดสระบุรี ได้รับพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพฯ

วันที่ 6 พฤษภาคม 256

Read more