ประชุมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาครูผู้สอนภาษาอังกฤษ(Boot Camp) โดยใช้รูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC)

28 พฤษภาคม 2560 นายค

Read more

คุณครูและนักเรียนโรงเรียนโคกมะขามจั่นเสือสามัคคี นำเสนอกิจกรรมเพื่อคัดเลือกรางวัลระดับสูงสุดระดับชาติของสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560

29 พฤษภาคม 2560  นาย

Read more

โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอฯได้เข้าร่วมกิจกรรม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560

โรงเรียนอนุบาลบ้านหม

Read more

โรงเรียนวัดเเพะโค ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560

วันที่ 29 พ.ค.2560 น

Read more