ให้ความรู้และหยอดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกด้วยยา โฮมีโอพาธีย์จากสมุนไพรฯ ให้กับนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดมะขามเรียง

#ขอขอบคุณ คุณหมอณัชช

Read more

ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาจำปาฯ และครูผู้สอน ลงพื้นที่พบปะพูดคุยผู้ปกครอง & เยี่ยมบ้านติดตามนักเรียน โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

24 พฤษภาคม 2560 นางส

Read more

บวร..ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนวัดหนองกะธาตุ ได้เข้าร่วมอบรมโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ ในพื้นที่อำเภอหนองแซง

บวร..ตัวแทนครูและนัก

Read more