สร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ ในโครงการโรงเรียนดีใกล้บ้าน (โรงเรียนแม่เหล็ก)

20 กุมภาพันธ์ 2560 น

Read more

ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธพัตนาอัตลักษณ์ 29 ประการ และบูรณาการโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียติ 32 โรงเรียน

นายธันวา ดีช่วย ผอ.ส

Read more
Page 6 of 1012345678910