บรรยายเรื่องการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(คตง) พ.ศ. ๒๕๔๔ ที่ สพม.๔๐ จังหวัดเพชรบูรณ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่แ

Read more
Page 1 of 6123456