พบครูที่เข้ารับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ STEM Education จำนวน 150 คน

.เช้าพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 พบครูที่เข้ารับการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ STEM Education จำนวน 150 คน เน้น 2 เรื่อง คือ
……1) ตามปกติมนุษย์เราทำงานนั้นยึดหัวใจนักปราชญ์ คือ สุ จิ ปุ ลิ แต่สำหรับครูนั้น ก็มีหัวใจความเป็นครู ซึ่งประกอบด้วย หัวใจที่หนึ่งคือเข้าใจเป้าหมายการเรียนรู้ในรายวิชาที่สอน (Objective) หัวใจที่สองคือการจัดการเรียนรู้ (Learning) ที่เน้น Active Learning เพื่อให้บรรลุหัวใจดวงที่หนึ่ง(วันนี้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาเป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดการเรียนรู้) หัวใจดวงที่สามคือ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ (Assessment) ที่เน้นการประเมินผลเพื่อพัฒนาการเรียนรู้(Assessment for Learning) ให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนแต่ละคน
……2) การที่ครูจะจัดการเรียนรู้ไปสู่ความสำเร็จ ต้องเน้น 3 A คือ 1. Awareness:A ครูนั้นรู้เข้าใจหรือไม่ว่าสิ่งที่กระทำนั้นมีคุณค่าหรือประโยชน์ต่อผู้เรียน ถ้ารู้ ครูจะเกิดความตระหนัก 2.Attempt : A เมื่อครูตระหนักก็จะนำไปสู่การปฏิบัติ ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ด้วยความเต็มใจและต่อเนื่อง สุดท้าย 3. Achivement : A เมื่อครูจัดการเรียนรู้หรือทำการใดๆ แล้วต้องเกิดผลสำเร็จต่อผู้รับบริการคือผู้เรียนที่เป็นรูปธรรม

หัวหน้ายืนยง ราชวงษ์

Mazknight Smile

Mazknight Smile

IT Support : ICT Team : กลุ่มนโยบายและแผน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *