โครงการ Smart Education

จากปัญหาด้านการศึกษาของไทยที่มีมานาน ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาด้านครูขาดแคลน, ครูไม่ตรงสาขา, การเรียนการสอนไม่ได้มาตรฐาน, ข้อสอบโอเน็ตไม่ตรงกับที่สอนในห้องเรียน, เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้, เน้นท่องจำมากกว่าการคิดวิเคราะห์, ขาดทักษะภาษาต่างประเทศ เป็นต้นนั้น ล้วนแต่เป็นปัญหาสำคัญที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

ดังนั้น กระทรวงศึกษาธิการ จึงจัดตั้งโครงการ Smart Education  ขึ้นเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจรับรู้ถึงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปการศึกษาในด้านต่างๆ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ตรงกันใน ประเด็นสำคัญ อาทิ   ลดเวลาเรียน  เพิ่มเวลารู้ , การจัดการศึกษา TEPE Online ,ทวิภาคี , โรงเรียนประชารัฐ 3,432 โรง , การส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ, การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ  เป็นต้น  ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น โทรทัศน์ , วิทยุ และสื่อออนไลน์

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ โครงการ Smart Education  ได้ตั้งแต่ วันที่ 10 ตุลาคม  2559 เป็นต้นไป
ทางโทรทัศน์ช่อง MCOTHD 30 ,  ทางวิทยุ Modern Radio , ทางเว็บไซต์   www.thaismarteducation.com  และ ทางเฟสบุ๊คแฟนเพจ  www.facebook.com/ThaiSmartEducation

“Smart Education : ตอนที่ 1 ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้”

“Smart Education : ตอนที่ 2 โรงเรียนดีใกล้บ้าน”

“Smart Education : ตอนที่ 3 แผนล่วงหน้าครู 10 ปี”

“Smart Education : ตอนที่ 4 ตรวจวัดคุณภาพครู (ตรวจเลือดครู)”

“Smart Education : ตอนที่ 5 คืนครูทรงคุณค่าของแผ่นดิน”

“Smart Education : ตอนที่ 6 ผลิตครูระบบปิด”

“Smart Education : ตอนที่ 7 การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน”

“Smart Education : ตอนที่ 8 การเพิ่มเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้กับทุกโรงเรียน”

“Smart Education : ตอนที่ 9 ระบบฐานข้อมูลนักเรียน”

“Smart Education : ตอนที่ 10 มหาวิทยาลัย 4.0”

“Smart Education : ตอนที่ 11 การศึกษาทวิภาคี”

“Smart Education : ตอนที่ 12 โรงเรียนประชารัฐ”

“Smart Education : ตอนที่ 13 การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ”

“Smart Education : ตอนที่ 14 โครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET”

“Smart Education : ตอนที่ 15 การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21”

ที่มา Smart Education Channel