การประชุมสัมมนา ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2560

Professional Learning Community (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ


นโยบายทางการศึกษา โดย หม่อมหลวง ปนัดดา ดิศกุล


การบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐในเขตพื้นที่การศึกษา


การนำ Professional Learning Community (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่การปฏิบัติ


Professional Learning Community (PLC) ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (ปฏิบัติ)


การบริหารจัดการโรงเรียนประชารัฐในบริบทเขตพื้นที่